PhD

Digital Temporalities. Towards a theory of cinematic time in interactive audiovisual works.

[EN] Abstract:

This PhD discussion is a theoretical approach to the study of cinematic time in interactive audiovisual works, which is a subject continuously being transformed due to the constant advance of information and communication technologies, which has modified the way we use and conceive time and space in the images in movement throughout history. Nevertheless, it is outstandingly relevant now, as the digital media are generating multiple temporal configurations that are strongly conditioned by new digital interactive interfaces, mobile devices and the Internet, and can be identified in some works of the cybertext, the Future Cinema, the digital art and the videogames. The present PhD is aimed at establishing a new analysis’ framework for all those interactive audiovisual temporalities from two perspectives: firstly, from a narrative organisation, their uses and temporal processing; and secondly, their experience and perception.

From the analysis of several case studies, this work provides a state-of-the-art of digital temporalities, a theoretical map that allows for analysing the phenomena by proposing a set of interrelated areas and categories in the creation and reception of temporalities in the digital cinematic images, elements and models for analysis and design of interactive experiences based on personal (temporal) enjoyment, as well as a set of clarifying suggestions for temporal concepts and frameworks related to digital storytelling and temporal experience, which may be the start point for new research in this field.

Digital temporalities, cinematic time, temporal perception, interactive media, digital art, videogames, cybertext, phenomenology, time, new media.

Temporalitats Digitals. Aproximació a una teoria del temps cinemàtic en les obres audiovisuals interactives.

[CAT] Resum:

Aquesta tesi presenta una aproximació teòrica a l’estudi del temps cinemàtic en l’audiovisual interactiu. L’avenç constant de les tecnologies de la informació i les comunicacions ha fet variar la manera com hem concebut i hem fet ús del temps i l’espai, a través de les imatges en moviment al llarg de la història. Però és especialment rellevant ara, perquè els mitjans digitals generen múltiples configuracions temporals, fortament condicionades per les noves interfícies interactives digitals, els dispositius mòbils i Internet, identificables en obres del cibertext, el Future Cinema, l’art digital o els videojocs. La tesi pretén proporcionar un marc d’anàlisi per a totes aquestes noves temporalitats de l’audiovisual interactiu des de dues perspectives: la de l’estructuració narrativa, els seus usos i tractament temporal; i la de la seva vivència i percepció.

A partir de l’anàlisi de diversos casos d’estudi, la tesi aporta un estat de la qüestió al voltant de les temporalitats digitals, un mapa teòric que permet analitzar el fenomen proposant un conjunt d’àmbits i categories interrelacionades en la creació i recepció de les temporalitats de les imatges cinemàtiques digitals; elements i models per a l’anàlisi i el disseny d’experiències interactives centrades en el gaudi temporal; així com un conjunt de propostes clarificadores sobre conceptes i marcs d’estudi temporals vinculats a la narració digital i l’experiència temporal que poden servir per a noves recerques en aquest àmbit.

Temporalitats digitals, temps cinemàtic, percepció temporal, audiovisual interactiu, art digital, videojocs, cibertext, fenomenologia, temps, nous mitjans.

Related publications:

Sora, C., Jordà, S., & Codina, L. (2017). Chasing Real-Time Interaction in New Media: Towards a New Theoretical Approach and Definition. Digital Creativityhttp://doi.org/10.1080/14626268.2017.1355323

Sora, Carles (2016). Temporalidades digitales. Análisis del tiempo en los new media y las narrativas interactivas. Barcelona: UOCPress – Comunicación. 

Sora, C. (2016). Tesis doctoral – Síntesis. Temporalidades digitales: análisis del tiempo en los nuevos medios, el arte digital y las narraciones interactivas. Hipertext.net: Anuario Académico Sobre Documentación Digital Y Comunicación Interactiva, (14). http://www.raco.cat/index.php/Hipertext/article/view/311195/405701

Sora, Carles (2016). “Understanding Real-time through digital interfaces”. Comunicació en el seminari organitzat per CCCB Debats al voltant de la presència de Hartmut Rosa al CCCB dintre del cicle de debats sobre El temps.

Sora, Carles (2016). “Rethinking Time in the Digital Age | Article | CCCB LAB.” CCCBLAB Online Magazine. http://blogs.cccb.org/lab/en/article_repensar-el-temps-en-lera-digital/.

Sora, C. (2015). Temporalitats digitals. Aproximació a una teoria del temps cinemàtic en les obres audiovisuals interactives.  Tesi doctoral. Departament de Comunicació. Universitat Pompeu Fabra. http://www.tdx.cat/handle/10803/323896

Sora, C. (2015). Temps i Futur, taula rodona sobre recerca artística. I Forum de Recerca Artística de Barcelona, organitzat per CAiRE i Hangar, Barcelona, 2015.

Sora, C. (2015). Timespaces and activism in transmedia documentaries for social change. International Conference “Time(s) and temporalities of the Web“. Institut des Sciences de la Communication, Sorbonne University Paris-Cité. Paris, 2015.

Sora, C., & Jordà, S. (2015). Embodied Temporalities in Cinematic Interactive Experiences. Artnodes, 15(15), 22–29. doi:10.7238/a.v0i15.2548

Sora, C. (2015). Etapas, factores de transformación y modelo de análisis del nuevo audiovisual interactivo online. El Profesional de La Información, 24(4), 424–431. doi:http://dx.doi.org/10.3145/epi.2015.jul.09

Sora, C. (2015). Comunicació, Fuzzy time and dislocated space in interactive media. International Workshop Time and its Images, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 2013.

Sora, C. (2013). Comunicació, Hypertextualidades y temporalidades de la imagen en el teatro digital, ELISAVA, Barcelona, 2013.

Sora, C. (2010). Fenomenología del tiempo en la representación visual interactiva. Yearbook Hipertext.net.